Kar Dağıtım Politikası

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunularak aynen kabul edilmiştir.

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılması ve ödeme zamanı Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanarak Genel Kurul'un onayına sunulur.Genel Kurul'un onayını takiben tespit edilen tarihte ortaklara dağıtılır. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimizde karda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır

Kampanya ve etkinlikler için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.